บรรณาธิการ

SIMPLE DATA ANALYSIS

บทความฉบับแรกผมได้เขียนเกี่ยวกับวิวัฒนาการของกองบรรณาธิการของวารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย (RESGAT Journal) นับตั้งแต่จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2543 จนถึงปัจจุบัน (กันยายน 2562) ที่ได้บ่งชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนื่องจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ซึ่งกองบรรณาธิการสามารถควบคุมได้และไม่ได้ตามหลักธรรมชาติที่เป็นสัจธรรม หลังจากผมได้ร่วมกับกองบรรณาธิการชุดปัจจุบันที่มีดร. กฤษนัยน์ เจริญจิตร มหาวิทยาลัยบูรพา

ความท้าทายสำหรับบทบาทใหม่ในฐานะบรรณาธิการ

ผมในฐานะกรรมการของสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย (สสสท) ได้เสนอตัวเพื่อทำหน้าที่บรรณาธิการของวารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย (RESGAT Journal) ซึ่งเป็นวารสารทางวิชาการของสสสท. ที่ได้จัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยด้านภูมิสารสนเทศ ทั้งการวิจัยพื้นฐานและการประยุกต์ ตลอดจนบทความทางวิชาการเกี่ยวกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศให้แก่นักวิชาการ นักวิชาชีพ ทั้งภาครัฐและเอกชน นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 และวารสารได้การรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย