Month: September 2019

ข้อมูลฟรี ๆ ดาวน์โหลดไปใช้ ..ในงาน RS ได้ (ตอนที่ 1 / 2)

ทุกวันนี้ นอกจาก เครื่องมือในการประมวลผลข้อมูลที่สะดวกขึ้น (เช่น Python, R, libraries ต่าง ๆ) และ ซอฟต์แวร์ Opensource ที่มากมาย แบบไม่มีค่าใช้จ่ายแล้ว .

เมื่อมี Sensors มากมาย .. เราใช้ประโยชน์ได้อย่างไร ในงาน RS (ตอนที่ 2 / 2)

ในตอนที่แล้ว เราทิ้งท้ายไว้ว่า การใช้งาน Sensor ทั่ว ๆ ไป สามารถนำมาช่วยในการ Validation กับข้อมูลจาก Satellite ได้อย่างไร . โดยปกติเมื่อใช้ข้อมูล Satellite ในการติดตามการเพาะปลูก

เมื่อ Sensors มีมากมาย ..เราใช้ประโยชน์ได้อย่างไร ในงาน RS (ตอนที่ 1 / 2)

ในยุคปัจจุบัน เราจะเห็น Sensors ต่าง ๆ เต็มไปหมด อย่างเช่น Smart phone ที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน ก็มีทั้ง กล้อง GPS หรือ แม้กระทั่ง

Drone Mapping กับปัญหา Camp Fire ใน California

ในช่วงเดือน พ.ย. 2018 แคมป์ไฟ เผาทำลายตอนเหนือของ California ..เป็นเวลามากกว่า 17 วัน ..ทำลายบ้านมากกว่า 13,000 หลังคาเรือน ..และ มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว 88

Deep Learning กับงานประยุกต์ด้าน Remote Sensing

ปัจจุบัน คำว่า Deep Learning ถือเป็นคำที่คุ้นหูพวกเราพอสมควร เนื่องจากเป็นเทคนิคที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในการนำไปใช้ประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)  . Deep Learning (DL) จะเป็น Subset ของ

SIMPLE DATA ANALYSIS

บทความฉบับแรกผมได้เขียนเกี่ยวกับวิวัฒนาการของกองบรรณาธิการของวารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย (RESGAT Journal) นับตั้งแต่จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2543 จนถึงปัจจุบัน (กันยายน 2562) ที่ได้บ่งชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนื่องจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ซึ่งกองบรรณาธิการสามารถควบคุมได้และไม่ได้ตามหลักธรรมชาติที่เป็นสัจธรรม หลังจากผมได้ร่วมกับกองบรรณาธิการชุดปัจจุบันที่มีดร. กฤษนัยน์ เจริญจิตร มหาวิทยาลัยบูรพา

ความท้าทายสำหรับบทบาทใหม่ในฐานะบรรณาธิการ

ผมในฐานะกรรมการของสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย (สสสท) ได้เสนอตัวเพื่อทำหน้าที่บรรณาธิการของวารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย (RESGAT Journal) ซึ่งเป็นวารสารทางวิชาการของสสสท. ที่ได้จัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยด้านภูมิสารสนเทศ ทั้งการวิจัยพื้นฐานและการประยุกต์ ตลอดจนบทความทางวิชาการเกี่ยวกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศให้แก่นักวิชาการ นักวิชาชีพ ทั้งภาครัฐและเอกชน นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 และวารสารได้การรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย