2017 Vol.18 Special

฿110.00

Out of stock

Category:

Description

บทความวิจัย

ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิผิวทะเลและความเข้มข้นคลอโรฟิลล์เอบริเวณอ่าวไทยและ ทะเลอันดามัน
Relationship between Sea Surface Temperature and Chlorophyll-a Concentration in the Gulf of Thailand and the Andaman
พีรวิชญ์ เควด และ กนกลดา เพชรรี่

โปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ทางภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารงานข่าวสารชุมชน หมู่บ้านดงห้วยเย็น อาเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลาพูน
Geo-Informatics Mobile Application for Local Wire Broadcasting at Dong Hui Yen Village, Ban Hong District, Lamphun Province
ศราวุธ พงษ์ลี้รัตน์, กมล แสงหงส์, ไพริน ยศอิ, ภัทรา ชัยเพียรเจริญกิจ, กมลวรรณ วัฒนชัย, ดาริกา ขัดปัญญา, ธนพร แก้วบังวัน, วันวิสาข์ นิ่มนวล และ ณัฐภัทร เปรื่องปราชญ์

แบบจาลองการหาค่าอุณหภูมิเฉลี่ยในชั้นบรรยากาศโทรโพสเฟียร์ โดยใช้ข้อมูลดาวเทียม AQUA เพื่อหาปริมาณไอน้าในบรรยากาศจากข้อมูล GNSS สาหรับประเทศไทย
Deriving the Mean Tropospheric Temperature Model Using AQUA Satellite for GNSS Precipitable Water Vapour Estimation in Thailand
พรวิลัย ค่ายชัยภูมิ, เฉลิมชนม์ สถิระพจน์, ทยาทิพย์ ทองตัน และ ภานุ เศรษฐเสถียร

การหาปริมาณไอน้าในบรรยากาศจากสัญญาณดาวเทียม GNSS โดยใช้ค่าอุณหภูมิเฉลี่ยท้องถิ่น
Determination of precipitable water vapor from GNSS signal Using local mean temperature
ธนพัทธ์ จงรักชอบ, สรวิศ สุภเวชย์ และ เฉลิมชนม์ สถิระพจน์

การประมาณค่าความแตกต่างของเวลาระบบ ด้วยวิธีการรังวัดจีเอ็นเอสเอสจุดเดี่ยว ความละเอียดสูง
Estimations of System Time Differences Using GNSS Precise Point Positioning Technique
ปวิตร ฏิระวณิชย์กุล, ทยาทิพย์ ทองตัน และ เฉลิมชนม์ สถิระพจน์

การศึกษาเปรียบเทียบการใช้แบบจาลองไอโอโนสเฟียร์แบบต่างๆ ในพื้นที่ประเทศไทย
Comparative Study of Using Different Ionospheric Models in Thailand
คุณพุฒิ์ ปราการรัตน์ และ เฉลิมชนม์ สถิระพจน์

การใช้เทคนิค Differential InSAR ในการศึกษาการเคลื่อนตัวของแผ่นดิน ขณะเกิดแผ่นดินไหวเชียงราย ขนาด Mw 6.3 ในประเทศไทย
Using Differential InSAR Technique for Coseismic Displacement Study of Mw 6.3 Chiang Rai Earthquake, Thailand
อรรถวุฒิ นารถกุลพัฒน์, ปัทมา พอดี, สุพรรณ กาญจนสุธรรม, แก้ว นวลฉวี และ ปรีสาร รักวาทิน

การเปรียบเทียบวิธีการทดสอบความสามารถการใช้งานในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม: กรณีศึกษาโปรแกรมประยุกต์ LinkFlow
A Comparison of Laboratory and Field-Based Usability Tests: A Case Study of LinkFlow Application Software
ณัฐชา ปลื้มใจ และ กรวิก ตนักษรานนท์

การลดสัญญาณรบกวนในภาพเรดาร์ของดาวเทียม Sentinel-1Aโดยใช้เทคนิคการกรอง
Removing Speckle Noise in Sentinel-1A Radar Satellite Imagery Using Filtering Techniques
นริสรา นุธรรมโชติ, วรดร ไผ่เรือง และ ดิมิทริส สตราตัวเลียด

การศึกษาเบื้องต้นสาหรับการหาปริมาณไอน้าในอากาศในทันทีด้วยวิธีการหาตาแหน่งด้วยดาวเทียมจีเอ็นเอสเอสแบบจุดเดี่ยวความละเอียดสูงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
A Preliminary Study for Real-time Estimation of Precipitable Water Vapor Using GNSS Precise Point Positioning in Bangkok Area
ชัยยุทธ เจริญผล และ เฉลิมชนม์ สถิระพจน์

การศึกษาผลกระทบของปรากฏการณ์เอนโซ่ด้วยการจัดกลุ่มอนุกรมเวลาค่าดัชนีพืชพรรณ จากการรับรู้ระยะไกล
The Study of ENSO Effects Through the Time Series Clustering of Remotely Sensed Measures of Vegetation Index
กิตติศักดิ์ เกิดประสพ และ นิตยา เกิดประสพ

การสร้างแบบจาลองเชิงจาแนกและเชิงถดถอยจากข้อมูลการรับรู้ระยะไกลสาหรับระบบเฝ้าระวังการระบาดของไข้เลือดออก
Classification and Regression Modeling based on Remotely Sensed Data for Dengue Outbreak Surveillance System
นิตยา เกิดประสพ และ กิตติศักดิ์ เกิดประสพ

การประเมินความผิดปกติของความร้อนจากแผ่นดินไหวขนาดเล็ก ด้วยข้อมูลภาพอุณหภูมิพื้นผิวจากดาวเทียมระบบ
MODIS Assessment of Small Earthquake Thermal Anomaly Using MODIS LST Data
ซูลัยลา กาเจ ชนิดา, สุวรรณประสิทธิ์ และ พิษณุ วงศ์พรชัย

อัตสหสัมพันธ์พื้นที่ เวลาโครงข่ายถนนชั้นในของกรุงเทพมหานคร:บริเวณสีลม สาธร
Space-time Autocorrelation of the Road Network in Bangkok: Silom – Sathon Areas
พัชรินทร์ อนุพงษ์ไชย และ กรวิก ตนักษรานนท์

เปรียบเทียบผลการจาแนกป่าชายเลนเขตร้อนชื้นด้วยข้อมูลภาพดาวเทียมความละเอียดสูง ควิกเบิร์ดและข้อมูลภาพไฮเปอร์สเปกตรัล: กรณีศึกษา แหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
A Comparison of Tropical Mangrove Species Classification Using Quickbird High-resolution Imagery and Hyperspectral Imagery: A Case Study of the Talumpuk Cape, Pak Phanang District, Nakorn Sri Thammarat Province, Thailand
จารุภา ทัศน์อัญชุลีกุล และ ชัยโชค ไวภาษา

การพัฒนาฐานข้อมูลพื้นที่ปลูกยางพารารายแปลงด้วยภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชต บริเวณอาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
Development of a Land Parcel Database for Rubber Plantation Using Thaichote Satellite Imagery for Nong Kung Si District, Kalasin Province
วาสนา พุฒกลาง, รัศมี สุวรรณวีระกาธร, อุราวรรณ จันทร์เกษ, พัทยา คาแดง และ พงษ์เทพ คาแดง

การศึกษาแบบจาลองสโตคาสติคสาหรับการรังวัดดาวเทียมจีเอ็นเอสเอสแบบจลน์ ด้วยเครือข่ายสถานีฐาน
Study on the Stochastic Model for Network-based GNSS RTK
ธเนศ จงรุจินันท์ และ เฉลิมชนม์ สถิระพจน์

การจัดสรรพื้นที่จอดรถตามสภาพพื้นที่ด้วยการประยุกต์ใช้ข้อมูลจากไลดาร์
Parking Space Allocation and Assignment by Applying Lidar Data
รัฐภูมิ นิราศวรรณ, ปรเมษฐ์ ธันวานนท์ และ ภัทราวดี พลอยกิติกูล

ศักยภาพการเข้าถึงสาธารณูปการที่ส่งเสริมการเดินเท้าของเมืองเชียงใหม่
Walking Accessibility to Urban Facilities in Chiang Mai City
อดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้, นิรมล กุลศรีสมบัติ, พรสรร วิเชียรประดิษฐ์ และ ณัฐพงศ์ พันธ์น้อย

อุปกรณ์สมองกลฝังตัวอัจฉริยะสาหรับควบคุมการบินของอากาศยานแบบปีกนิ่ง
Artificial Intelligent Embedded for Control of Fixed Wing Aircraft
บุญฤทธิ์ คิดหงัน และ ศราวุธ พงษ์ลี้รัตน์

การจาแนกชนิดของป่าด้วยซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนและขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม ที่มีการเริ่มต้นใหม่
Forest Type Classification Using Support Vector Machine with Restarting Genetic Algorithm
กีระชาติ สุขสุทธิ์, กิตติศักดิ์ เกิดประสพ และ นิตยา เกิดประสพ

การวางแผนเส้นทางอพยพจากภัยน้าท่วมโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ พื้นที่ศึกษา ตาบลพระลับ จังหวัดขอนแก่น
Evacuation route planning for flood disaster Using GIS: A case study in Phralab Sub-District, Khon Kaen Province
อนันตยา กองจันทร์ และ รัศมี สุวรรณวีระกาธร

การพัฒนาแบบจาลองน้าท่วมในชุมชนเมืองหาดใหญ่ด้วย
HEC-RAS Development of a Flood Model for Hatyai Municipality Using HEC-RAS
ศักดิ์ชัย ปรีชาวีรกุล และ ธิรดา ยงสถิตศักดิ์

ผลเบื้องต้นของการรังวัดความโน้มถ่วงพิภพทางอากาศสาหรับการคานวณหาแบบจาลองยีออยด์บริเวณลุ่มน้าเจ้าพระยา
Preliminary Results of Airborne Gravimetry for Geoid Determination in Chao Phraya Basin
พุทธิพล ดารงชัย, ชวิศ ศรีมณี, ณัฐนนท์ ดวงดี และ ชัยวัฒน์ พรมทอง

การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กรณีศึกษาจังหวัดกาแพงเพชร
Drought Risk Analysis Using Geographic Information System: A Case Study of Kamphaeng Phet Province
วิษณุ ทองหล่อ และ ดวงเดือน อัศวสุธีรกุล

ขีดความสามารถเชิงพื้นที่เพื่อการป้องกันและการบรรเทาภัยธรรมชาติในเขตเมืองกรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานี
The Capabilities of Area for Prevent and Mitigation Natural Disasters in Urban Areas: A Case Study Udon Tani Province, Thailand
รัตนะ บุลประเสริฐ, ปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์ และ พิจักษณ์ หิญชีระนันทน์

การพัฒนาคุณภาพแบบจาลองภูมิประเทศ โดยการหลอมรวมเข้ากับข้อมูลความสูงภูมิประเทศจากระบบ LiDAR ดาวเทียม
Improvement of DEM Quality by Using Fusion Technique with Spaceborne LiDAR Altimetry
พันตรี ดิศพันธุ์ นาคเสน

การวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ปลูกข้าว กรณีศึกษาจังหวัดนครสวรรค์
Potential Analysis of Rice Paddy Areas: A Case Study of Nakhon Sawan Province
วายุ ภูหลง และ ดวงเดือน อัศวสุธีรกุล

แบบจาลอง SCS-CN และภูมิสารสนเทศเพื่อประเมินพื้นที่ภัยแล้งและเสนอแนะประเภท พืชที่เหมาะสมในพื้นที่ลุ่มน้าน่านตอนบน
SCS-CN Model and Geo-information for Assessment of Drought Areas and Propose Suitable Crops in Upper Nan River Basin
อมรลดา ไตรรัตน์, อริศรา เจริญปัญญาเนตร และ พลภัทร เหมวรรณ

แบบจาลอง GA-SVM สาหรับการจาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยข้อมูลจากดาวเทียมระบบ SAR และ Optical Application of GA-SVM
Model for Improving Land Cover Classification Using SAR and Optical Remote Sensing Data in Thailand
ฌานิกา สุขวัฒนวิจิตร

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.