2018 Vol.19 Special

฿110.00

Out of stock

Category:

Description

บทความวิจัย

การเปรียบเทียบระบบพิกัดของโครงข่ายอ้างอิงในประเทศไทย ระหว่างกรอบระบบพิกัดอ้างอิงสากล 2008 และกรอบระบบพิกัดอ้างอิงสากล 2014
COMPARISON ZERO ORDER GEODETIC NETWORK OF THAILAND BETWEEN ITRF2008 AND ITRF2014
ธนพัทธ์จงรักชอบ, ชนะชล ไพจิตรประภาภรณ์, เฉลิมชนม์สถิระพจน์และ เอื้อมเกียรติเจริญสม

การเปรียบเทียบการหาค่าปริมาณไอน้ำในบรรยากาศ ระหว่างการใช้เครื่องตรวจวัดความดันบรรยากาศและอุณหภูมิกับ แบบจำลองความดันบรรยากาศและอุณหภูมิสากล
A comparison of precipitable water vapor from GNSS CORS between Meteorological Sensor and GPT Model
รวีร์ธัช กองเมือง, วิชัย พันธนะหิรัญ และธารวิทย์เสวกดรุณทร

การพัฒนาตัวกรองอนุภาคเพื่อระบบระบุพิกัดและติดตามของวัตถุอวกาศด้วยชุดข้อมูลภาพแบบ Passive จากกล้องโทรทรรศน์ภาคพื้นดิน
Development of particle filter for space object detection and tracking via ground-based passive optical telescope
พีรพงศ์ต่อฑีฆะ, 高鹏骐, 沈鸣, 有赵, สอนกิจจา บุญโปร่ง, วุฒิชัย บุญพุก และ ฌานิกา สุขวัฒนวิจิตร

การวิเคราะห์ค่าความถูกต้องทางตำแหน่งโดยการใช้ค่าแก้จากระบบดาวเทียม GAGAN สำหรับการประมวลผลการรังวัด ตำแหน่งแบบจุดเดี่ยวด้วยระบบดาวเทียมนำหน GPS ในพื้นที่ประเทศไทย
Positioning accuracy analyses on GPS single point positioning determination with GAGAN correction services in Thailand
ปทุมพร พวงเพ็ชร, สรวิศ สุภเวชย์และ เฉลิมชนม์สถิระพจน์

การประมาณค่าชีวมวลของต้นข้าวก่อนข้าวออกรวงโดยการสำรวจระยะไกลด้วยอากาศยานไร้คนขับจากดัชนีพืช BNDVI และ GRVI กรณีศึกษา : ข้าวนาปีในจังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย
Estimation of Rice Fresh Biomass Before Heading Stage Using UAV-Based Remote Sensing with BNDVI and GRVI: Case Study of Field-Grown Rice in Khon Kaen, Thailand
ศิวา แก้วปลั่ง และ เนติศรีหานู

ผลกระทบจากการกระเจิงของชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ต่อค่าความถูกต้องทางตำแหน่งของ
GNSS Effect of ionosphere scintillation phenomenon on GNSS positioning accuracy
พิมลพรรณ มานุจำ, เฉลิมชนม์สถิระพจน์และ สุคณิศร์สกาวรัตนานนท์

การปรับค่าพิกัดสถานีฐานอ้างอิง GNSS ทำงานต่อเนื่องของประเทศไทยเข้าสู่ระบบพิกัดอ้างอิงสากล
Updating the Thai GNSS Continuously Operating Reference Station Coordinates to the latest International Terrestrial Reference Frame
ชัยพร กิจประชา, ดรุณีพรมโชติ, ทยาทิพย์ทองตัน และ เฉลิมชนม์สถิระพจน์

การประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีการเรียนรู้เชิงลึกเพื่อจำแนกประเภทการใช้ที่ดินด้านเกษตรกรรมในประเทศไทยโดยใช้ ซอฟต์แวร์คาเฟ่
An application of deep learning frameworks using Caffe in classifying agricultural remote sensed images for Thailand
วุฒิชัย บุญพุก, 谭玉敏, พีรพงศ์ต่อฑีฆะ, กฤตนัย ต่อศรี, สอนกิจจา บุญโปร่ง และ ฌานิกา สุขวัฒนวิจิตร

การวิเคราะห์หนี้สินภาคครัวเรือนในประเทศไทย: การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กับเทคโนโลยีลิงก์ดาต้า
Analytic of Household Debt in Thailand: Its Applications of Geographic Information System and Linked Data
วิระพงศ์จันทร์สนาม และ อุมาวดีเดชธำรงค์

การวิเคราะห์ค่าปริมาณไอน้ำจากเทคนิคการประมวลผลจุดเดี่ยวความละเอียดสูง โดยใช้ข้อมูลดาวเทียม GNSS จากสถานีฐานแบบทำงานต่อเนื่องในประเทศไทย
Analysis of precipitable water vapor from Precise Point Positioning (PPP) technique using GNSS data from continuously operating reference stations (CORS) in Thailand
ปารมีหมื่นราม, สรวิศ สุภเวชย์และ เฉลิมชนม์สถิระพจน์

การประมาณค่าความสูงของไม้ยางนาด้วยข้อมูล DTM และ DSM จากอากาศยานไร้คนขับ
Estimation of height of Dipterocarpus alatus Roxb. Using DTM and DSM from UAV
อัศวโกวิท พึ่งสุข, เอกรัฐ สีขาว, ณกร วัฒนกิจ, พิพัธน์เรืองแสง, เพ็ญประภา เพชระบูรณิน และรัศมีสุวรรณวีระกำธร

การประเมินพื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบนด้วยแบบจำลอง
Maximum Entropy Assessment of Flood Susceptibility Area in Upper Ping River Basin with Maximum Entropy Model
กิตติพล มงคลงาม และ ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์

การพัฒนาอัลกอริทึมประมาณการใช้น้ำในนาข้าวรายวัน ด้วยข้อมูลเซนเซอร์จากดาวเทียม
Suomi NPP VIIRS The Development of Daily Evapotranspiration Estimation Algorithm from Paddy Field by Suomi NPP VIIRS Sensor
ธกรกฤต จันไชยยศ, สรวิศ สุภเวชย์และ กาญจน์เขจร ชูชีพ

การประมาณผลผลิตข้าวโดยใช้ข้อมูลดาวเทียม MODIS กรณีศึกษา : ข้าวนาปีในจังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย
Rice Yield Estimation Using MODIS Data Case Study : in-season rice in Khon Kaen, Thailand
เนติศรีหานูและ ศิวา แก้วปลั่ง

การจำแนกพื้นที่ไฟป่าจากข้อมูล Landsat5 TM ด้วยวิธี CANFET
The classification of burnt forest area by Landsat 5 TM data using CANFET
สอนกิจจา บุญโปร่ง, 曹春香, พีรพงศ์ต่อฑีฆะ, วุฒิชัย บุญพุก และ ฌานิกา สุขวัฒนวิจิตร

การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยการกัดเซาะตลิ่งแม่น้ำปิง จังหวัดกำแพงเพชร
A Risk Analysis of the Ping Riverbank Erosion Prone Areas in Kamphaeng Phet Province
รวิวรรณ พลับสุนทร และ ดวงเดือน อัศวสุธีรกุล

การประเมินประสิทธิภาพของเทคนิคการรังวัดดาวเทียมแบบจลน์โดยอาศัยเครือข่ายสถานี GNSS แบบต่างๆ ในประเทศไทย
Evaluating the performance of various Network-based Real-Time Kinematic GNSS techniques in Thailand
สมเกียรติทิพย์สุมณฑา และ เฉลิมชนม์สถิระพจน์

การพัฒนาดัชนีสำหรับใช้สกัดแม่นำ้น่านจากข้อมูลภาพ Landsat/TM หลายช่วงเวลา
Developing Index to Extract Nan River from Multi-Temporal Landsat/TM Images
วรฤทธิ์ประเสริฐ, ชิงชัย หุมห้อง และ ชฎา ณรงค์ฤทธิ์

ขั้นตอนวิธีการรายงานตำแหน่งจุดความร้อนอัจฉริยะจังหวัดเชียงรายบนโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ทาง ภูมิสารสนเทศ
Algorithm for Intelligent Reporting Fire Hotspot at Chiang Rai Province on Geo-Informatics Mobile Application
ศราวุธ พงษ์ลี้รัตน์, บุญฤทธิ์คิดหงัน, ณัฐภัทร เปรื่องปราชญ์, วิวาราช พรแก้ว และ นิอร สิริมงคลเลิศกุล

สมการในการแปลงข้อมูลผลรวมดัชนีพืชพรรณข้ามเซนเซอร์โมดิสและวีไอไออาร์เอสที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่ประเทศไทย
Optimal Translation of Vegetation Index Composite Across MODIS and VIIRS Sensors for Thailand
อิทธิพล สีงาม, สรวิศ สุภเวชย์และ กาญจน์เขจร ชูชีพ

ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบใกล้เวลาจริงสำหรับคำนวณค่าปริมาณน้ำผิวดิน ของจังหวัดภูเก็ต
Near Real-time Web-based GIS for Surface Water Volume Calculation of Phuket Province
สุรเชษฐ์ปิ่นแก้ว, วีระพงค์เกิดสิน, พันธ์ทองชุมนุม, สูฮัยลาร์สมาแอ, จุฑาพร เกษร และ เอกชัย กกแก้ว

การวิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุบนถนนทางหลวงในจังหวัดพิษณุโลก
An Analysis of Accidents on Highways in Phitsanulok Province
สุภาภรณ์มั่นระวัง และ ดวงเดือน อัศวสุธีรกุล

การวิเคราะห์แรงผลักดันเมืองโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ : กรณีศึกษาชุมชนเมือง จังหวัดนครพนม
URBAN DRIVING FORCES ANALYSIS USING GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM: A CASE STUDY OF NAKHON PRANOM
วีราพร กิตรัตน์และ ชัยพล กีรติกสิกร

การแปลความหมายธรณีสัณฐานตามแนวรอยเลื่อนแม่ฮ่องสอน โดยใช้แบบจำลองความสูงพื้นผิวเชิงเลขความละเอียดสูง
Geomorphological Interpretation along Mae Hong Son Fault using High-resolution Digital Elevation Model
จณิสตา จันสม, สุคนธ์เมธ จิตรมหันตกุล และปัญญา จารุศิริ

ลักษณะบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว
Geographical Indications of Cycling Routes for Tourism with GIS
พรชนก เกษร, ณัฐริการ์หลีสุข, จุฑาพร เกษร, พรณรงค์อ่อนชาติ, สูฮัยลาร์สมาแอ และแสงดาว วงค์สาย

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.